Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Καλά Νέα

Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Υψηλή κερδοφορία παρά την υποχώρηση κατά 25% των διεθνών περιθωρίων διύλισης, πέτυχε ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ+1,27% το 2016, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση δημοσιευμένων αποτελεσμάτων στην ιστορία του, με τα κέρδη EBITDA να ανέρχονται σε 836 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 329 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 45 εκατ. ευρώ το 2015 και ζημιών 369 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τα οποία ιδρύθηκαν το 1998, είναι ένας από τους σημαντικότερους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και με παρουσία σε 6 χώρες.

Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα, μετά την αφαίρεση των κερδών αποτίμησης αποθεμάτων ύψους 102 εκατ. ευρώ, λόγω της ανάκαμψης των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου, διατηρήθηκαν για δεύτερη χρονιά στα ιστορικά υψηλότερα επίπεδα για τον Όμιλο, με Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA 731 εκατ. ευρώ και Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 265 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 117 εκατ. ευρώ το 2013 και οριακών κερδών 2 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα διυλιστήρια του Ομίλου το 2016 σημείωσαν αύξηση της παραγωγής κατά 16% που ανήλθε σε 14,8 εκατ. Μ.Τ., την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του Ομίλου. Επίσης, νέο ιστορικό υψηλό σημείωσαν οι εξαγωγές που ανήλθαν σε 8,6 εκατ. τόνους, που αντιπροσωπεύει το 56% των πωλήσεων. Θετικές επιδόσεις επίσης κατέγραψαν όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου, με τα Πετροχημικά να αυξάνουν τη συνεισφορά τους στα €100 εκατ., επίσης με αυξημένη παραγωγή. Τα Συγκρίσιμα EBITDA της Εμπορίας ανήλθαν σε 100 εκατ. ευρώ, με τις περισσότερες θυγατρικές να επιτυγχάνουν αύξηση μεριδίων αγοράς στις αγορές που δραστηριοποιούνται.

Κατά τη διάρκεια του 2016 ο Όμιλος για δεύτερη συνεχή χρονιά πέτυχε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές (Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA μείον επενδυτικές δαπάνες) 605 εκατ. ευρώ αυξημένες έναντι του 2015 (593 εκατ.) και ιδιαίτερα αυξημένες έναντι των ασθενικών ταμειακών ροών του 2014 (281 εκατ.) και του 2013 (66 εκατ.).

Οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και η ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στην χρηματοπιστωτική αγορά, μετά και την επιτυχή αναδιαπραγμάτευση και βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών των διάφορων δανείων και ομολόγων (debt covenants), έδωσαν τη δυνατότητα για μείωση του συνολικού δανεισμού κατά 389 εκατ. ευρώ, ώστε να ανέλθει την 31-12-2016 στο ποσό των 2.842 εκατ., με προφανείς τις θετικές συνέπειες για τον Όμιλο τόσο στη χρηματοπιστωτική όσο και στην ευρύτερη αγορά, όπως άλλωστε επιβεβαίωσε η επιτυχής έκδοση νέου ομολόγου, πενταετούς διάρκειας, ύψους 375 εκατ. με τοκομερίδιο 4,875%.

Επιπλέον, όπως αναφέρει ο Όμιλος, η αυξημένη χρηματοοικονομική ρευστότητα, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες για απ’ ευθείας προμήθεια με τις κρατικές εταιρείες πετρελαίου Ρωσίας, Σαουδικής Αραβίας, Ιράν, Ιράκ και Αιγύπτου, επέτρεψαν την αξιοποίηση ευκαιριών που παρουσιάστηκαν στη δομή τιμολόγησης αργών πετρελαίων στη Μεσόγειο, με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τα ΕΛΠΕ, βελτιώνοντας παράλληλα και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ασφάλειας εφοδιασμού. Η αυξημένη κερδοφορία και η εξυγίανση της χρηματοοικονομικής δομής οδήγησαν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε αύξηση κατά 352 εκατ. ευρώ τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 2.142 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός το 2016 ανήλθε σε 1.759 εκατ. ευρώ, ο δείκτης μόχλευσης στο 45% και τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια σε 3.903 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας μια ισχυροποιημένη χρηματοοικονομική θέση.

Το 2016 η συνολική εγχώρια κατανάλωση (δασμολογημένη και αδασμολόγητη) σημείωσε οριακή μείωση κατά 0,26% (μείωση της δασμολογημένης κατά 0,81% έναντι αύξησης της αδασμολόγητης κατά 0,91%) και ανήλθε σε 10.424 χιλ. Μ.Τ. έναντι 10.451 χιλ. Μ.Τ. το 2015.

Αντίστοιχα, η Εμπορία του Ομίλου αύξησε τις συνολικές πωλήσεις κατά 7,8%, οι οποίες ανήλθαν σε 3.538 χιλ. Μ.Τ., όπως επίσης αυξήθηκε και το μερίδιο αγοράς σε όλα τα προϊόντα, αύξηση που κυμάνθηκε μεταξύ 0,3% και 8,1% ανά προϊόν, με αποτέλεσμα συνολική αύξηση κατά 2,4%.

Πρόοδος υπήρξε και στην ανάπτυξη του δικτύου ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων όπου τα πρατήρια με το σήμα EKO και BP με τη θετική εικόνα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων, διεισδύουν έντονα στην αγορά.
Σημαντικά γεγονότα

Στο πλαίσιο σχετικού διεθνούς διαγωνισμού, η ΕΛΠΕ ανακηρύχθηκε από το ΥΠΕΝ ως Επιλεγείς Αιτών για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Block 10 που βρίσκεται στην περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου.

Αναφορικά με τη συμφωνία πώλησης του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία SOCAR, δεν κατέληξε σε οριστική συναλλαγή. Ο Όμιλος, σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, θα καθορίσει τα επόμενά του βήματα.
Επιπλέον, στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε από τη ΡΑΕ το Δεκέμβριο 2016, για κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 40 MW, ο Όμιλος υπέβαλε επιτυχείς προσφορές και για τα 3 έργα με τα οποία συμμετείχε, συνολικής ισχύος 8,6 MW. Η ανάπτυξή τους θα προχωρήσει στους επόμενους μήνες.
Διανομή Μερίσματος

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα θετικά αποτελέσματα του 2016 και τη βελτιωμένη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,20 ευρώ/μετοχή.

ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ